ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

26. októbra 2020 09:00-12:00 hod

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

Mgr. Branislav Hudec

- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na odbore verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán - koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 – 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii - študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti

Forma Seminár
Dátum 26. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie a ďalší

Cieľ

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými projektami, ktoré vyžadujú obstarávanie. Dvaja lektori s dlhoročnou praxou poskytnú účastníkom pohľady na verejne obstaravanie a jeho najdôležitejšie inštitúty.

Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať otázky lektorom cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, technická podpora, online platforma
Rozsah a náplň

Aktuálne zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (nové finančné limity, sociálne verejné obstarávanie, zápis do registra partnerov verejného sektora a zákazky súvisiace s mimoriadnou udalosťou)

-          Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek, pripravované nové programové obdobie 2021-2027 a posilnená úloha ÚVO

-          Overovanie podmienok účasti: JED, čestné vyhlásenie, oversi, skeny dokladov

-          Dôvody na vylúčenie z verejného obstarávania

-          Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

-          Zhrnutie základných pravidiel pre nákup v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu a online otváranie ponúk

-          Finančné opravy (korekcie) vs. správne delikty za porušenie pravidiel verejného obstarávania

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Celkom 60 € (s DPH)

Partneri

Viac