ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

3. júna 2020 - 4. júna 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 3. júna 2020
4. júna 2020
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre Určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi

Cieľ

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych zmien. Počas tohto dvojdňového seminára sa budeme venovať objasneniu spleti pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, vyhlášok, rozhodnutí a zameriame sa krok za krokom na praktický postup verejného obstarávateľa v samotnom procese verejného obstarávania. Problematiku budeme objasňovať na príkladoch z praxe. Zaoberať sa budeme taktiež pohľadom kontrol na verejné obstarávanie, t.j. eliminovanie možných pochybení v procese.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Prehľad zákonnej úpravy
 • Základné pojmy vo verejnom obstarávaní
 • Osoby vo verejnom obstarávaní
 • Finančné limity, základné princípy vo verejnom obstarávaní,
 • Príprava a plánovanie vo verejnom obstarávaní
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
 • Postupy vo verejnom obstarávaní s ohľadom na hodnotu zákazky
 • Lehoty vo verejnom obstarávaní
 • Konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie
 • Opis predmetu zákazky, delenie na časti, súťažné podklady a ich príprava, druhy oznámení, obchodné podmienky
 • Podmienky účasti, kritéria na hodnotenie ponúk, zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • Jednotný európsky dokument (JED), samoočisťovací mechanizmus, register partnerov verejného sektora
 • Úkony v lehote na predkladanie ponúk
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy, dodatky
 • Informačné povinnosti voči ÚVO, informačné povinnosti voči uchádzačom/záujemcom
 • Revízne postupy
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní
 • Kontrola verejného obstarávania
 • Pripravované zmeny, ktoré výrazne zjednodušia a zefektívnia procesy verejných obstarávaní
 • K okruhom bude vedená diskusia a riešené Vaše otázky, poznatky, skúsenosti, problémy s ktorými ste sa vo svojej praxi stretli s vysvetlením zo strany lektora
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Celkom 156 € (s DPH)

Partneri

Viac