ONLINE - Náležitosti účtovných dokladov a základná finančná kontrola v roku 2020 - konzultačný webinár

31. augusta 2020 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Workshop
Dátum 31. augusta 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov verejnej správy a štátnej správy (ekonómovia, účtovníci, finančníci, zamestnanci finančných oddelení a úsekov), poisťovne, obecné úrady, mestské úrady, školy a zariadenia, príspevkové a rozpočtové organizácie v samospráve a v štátnej správe

Cieľ

Niektoré naše školenia budú aj naďalej pokračovať formou online seminárov.


Webinár je zameraný na aktuálne trvajúci mimoriadny stav s ohľadom na náležitosti účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bližšie sa konzultačný webinár venuje forme účtovných dokladov, elektronickej podobe účtovných dokladov, podpisovaniu účtovných dokladov, častým kontrolným zisteniam pri ich preverovaní a formálnym náležitostiam a obsahovej stránke dokladov. Webinár odpovedá na i na otázky a to napríklad: 
  1. Musí obsahovať účtovný doklad aj podpis a dátum účtovníka?
  2. Môžeme prijímať aj elektronické faktúry alebo iba žiadať písomne zaslané?
  3. Čo musí mať účtovný doklad povinne uvedený?
  4. Aké sú časté zistenia kontrolórov?
  5. Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov?
 Účtovné doklady sú často kontrolované Najvyšším kontrolným úradom SR a tiež kontrolami vládneho auditu alebo v prostredí samosprávy hlavnými kontrolórmi miest, obcí a vyšších územných celkov. Webinár je spracovaný za pomoci ukážok z aplikačnej praxe verejnej správy a hodnotení lektorom s ohľadom zákonnosť a úplnosť náležitosti uvedených účtovných dokladov. Druhá časť webinára sa venuje základnej finančnej kontrole a jej náležitostiam a výkonu v roku 2020 v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lektor bližšie objasňuje zákonný proces na podmienky subjektov verejnej správy najmä z vlastnej kontrolnej praxe z verejnej správy a samosprávy. Účastníci majú možnosť konzultovať vlastné problémy a otázky z praxe formou otázok a odpovedí.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Webinár je spracovaný s ohľadom na aktuálny právny stav a na podmienky:

-       práce na diaľku,

-       práce z domu, či

-       zastupovania zamestnancov.

 

Oblasti záujmu a obsah webinára: 

 

1. Náležitosti účtovných dokladov

1.1. Forma účtovných dokladov

1.2. Podstatné náležitosti v praxi

1.3. Kontrolné zistenia z vykonaných kontrol

1.4. Otázky a odpovede

 

2. Základná finančná kontrola 

2.1. Zodpovednosť za jej vykonanie, kontrola štyroch očí

2.2. Zastúpenie zamestnanca

2.3. Výkon základnej finančnej kontroly na diaľku

2.4. Aplikačné problémy v praxi

2.5. Otázky a odpovede účastníkov

 

 

Legislatívna úprava: zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. a príslušné osobitné predpisy a Metodické usmernenia MF SR v platnom znení

 

K právnemu stavu: 1/2020

 

Miesto konania
ONLINE - Náležitosti účtovných dokladov a základná finančná kontrola v roku 2020 - konzultačný webinár
Celkom 60 € (s DPH)

Partneri

Viac