ŽILINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov

29. septembra 2020 09:00-15:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Seminár
Dátum 29. septembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre záujemcov/uchádzačov, ale aj pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Cieľ


Cieľom seminára je oboznámiť dodávateľov s právnou úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača, a tým sa zorientovať v spleti pravidiel a inštitútov verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky. Poukážeme na skutočnosti, na ktoré si treba dávať pozor pri príprave ponuky a tiež ako sa brániť proti prípadnému nezákonnému postupu verejného obstarávateľa.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas, hláste predbežný záujem dopredu, zabránite tým presunu školenia!
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstenie behom dňa, zabezpečený obed
Rozsah a náplň
 • Priebeh zákazky
 • Druhy zákaziek z hľadiska finančných limitov
 • Vymedzenie jednotlivých subjektov vo verejnom obstarávaní
 • Prípravné trhové konzultácie a predpokladaná hodnota zákazky
 • Ktoré dokumenty sú smerodajné pre prípravu ponuky
 • Ako prebieha vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Podmienky účasti
 • Ako a kedy vypĺňať jednotný európsky dokument a kedy postačuje čestné vyhlásenie
 • Obsah ponuky
 • Podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní v kontexte účasti zahraničných dodávateľov
 • V akých formách sa môžu dodávatelia zapojiť do verejného obstarávania
 • Predkladanie ponúk
 • Ako prebieha otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie príp. vylúčenie uchádzača
 • Samoočisťovací mechanizmus
 • Vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie príp. vylúčenie ponuky
 • Mimoriadne nízka ponuka
 • Čo v prípade dvoch návrhov na plnenie kritérií v ponuke
 • Oznámenie o prijatí ponuky a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – kedy a ako sa brániť proti nezákonnému postupu verejného obstarávateľa
 • Uzatvorenie zmluvy, register partnerov verejného sektora.
 • Kedy je verejný obstarávateľ povinný vystaviť referenciu dodávateľovi a ako postupovať v prípade jej nevystavenia verejným obstarávateľom
 • Vaše otázky
Miesto konania
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A/833
010 01 Žilina

K dispozícii sú 3 školiace miestnosti vybavené projektorom, pripojením k internetu, flip chart tabuľou.
Prihláste sa na školenie: ŽILINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac