BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

25. novembra 2020 09:00-15:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 25. novembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov/uchádzačov, ale aj pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Cieľ


Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Na aké skutočnosti sa treba zamerať pri príprave zákazky, po vyhlásení zákazky a počas jej priebehu... Objasníme si pravidlá a inštitúty, ktoré je možné uplatniť v jednotlivých fázach verejného obstarávania v závislosti od postupu zadávania zákazky z pohľadu verejného obstarávateľa, a ktoré z pohľadu záujemcu/uchádzača.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
 • Dôležitosť prípravy a plánovania vo verejnom obstarávaní
 • Prípravné trhové konzultácie, opis predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
 • Postupy zadávania zákaziek (nadlimitná, podlimitná, zákazka s nízkou hodnotou)
 • Vypracovanie a zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení VO
 • Tvorba a zverejnenie súťažných podkladov
 • Určenie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • Určenie spôsobu vyhodnocovania ponúk – klasický spôsob, reverz či super reverz
 • Vysvetľovanie/dopĺňanie súťažných podkladov
 • Príprava ponuky – dokumenty smerodajné pre prípravu ponuky, ako a kedy vypĺňať jednotný európsky dokument a kedy postačuje čestné vyhlásenie
 • V akých formách sa môžu dodávatelia zapojiť do verejného obstarávania
 • Predkladanie ponúk
 • Zriadenie komisie, konflikt záujmov
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnotenie a vysvetľovanie splnenia podmienok účasti
 • Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka
 • Ako postupovať v prípade dvoch návrhov na plnenie kritérií v ponuke
 • Výsledok vyhodnotenia ponúk
 • Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – kedy a ako sa brániť proti nezákonnému postupu verejného obstarávateľa
 • Uzavretie zmluvy, register partnerov verejného sektora
 • Povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
 • Kedy je verejný obstarávateľ povinný vystaviť referenciu dodávateľovi a ako postupovať v prípade jej nevystavenia verejným obstarávateľom
 • Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní
 • Vaše problémy a otázky
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac