BRATISLAVA - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

4. novembra 2020 09:00-13:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Seminár
Dátum 4. novembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre obce, mestá, vyššie územné celky, štátne fondy a organizácie štátnej správy, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak poskytujú verejné prostriedky, štatutári organizácií, či prijímatelia dotácií

Cieľ

Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu poskytovateľov v sektore verejnej správy. Seminár reaguje na časté zistenia kontrolóra z praxe a lektora s dlhodobými skúsenosťami z praxe samosprávy a štátnej správy za minulé roky. Seminár je spracovaný s ohľadom na ustanovenia § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie sa seminár venuje: správnosti overovania finančných operácií administratívnou finančnou kontrolou, definovaním povinností poskytovateľov dotácií a grantov, výnimkami z výkonu administratívnej finančnej kontroly, výstupmi z kontrol v prípade zistení nedostatkov a pri nezistení nedostatkov, alternatívami výkonu elektronickou formou a tiež, otázkami z praxe zamestnancov a stretnutia s kontrolórmi. Administratívna finančná kontrola sa viaže na § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. a seminár tiež obsahuje prehľad práv a povinností oprávnenej osoby pri posudzovaní vyúčtovaní dotácie, či grantu.

Seminár je vhodný pre zamestnancov obcí, ktoré poskytujú finančné dotácie občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, či iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom a tiež štátnym orgánom a štátnym fondom pri poskytovaní dotácií a grantov, či príspevkov z ich rozpočtu.

Meritórny link:§ 8 a § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, občerstvenie behom školenia, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

Seminár odpovedá i na otázky:

  1. ako správne vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
  2. Kto zodpovedá za jej výkon?
  3. Ako spracovať výstupy z nej?
  4. Ak poskytujeme príspevky, tiež je potrebné vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
  5. Má aj obec pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
  6. Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj pri poskytovaní záloh dodávateľom?
  7. Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj v prípade záloh zamestnancom na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty?
  8. Aké výnimky zákon pozná?
  9. Ak poskytujeme zábezpeky, treba vykonať administratívnu finančnú kontrolu?
  10. V prípade, že nám je poskytovaná dotácia, musí prejsť administratívnou finančnou kontrolou?

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Celkom 72 € (s DPH)

Partneri

Viac